Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - tzw. RODO.
Poniżej przekazujemy ogólne wyjaśnienia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w Gminnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Zbuczynie
 

Kto jest Administratorem danych przetwarzanych w Gminnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o. z w Zbuczynie?
 
Administratorem danych osobowych jest Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. o. w Zbuczynie.

Dane kontaktowe: ul. Starowiejska 104, 08-106 Zbuczyn, tel. 25 785 50 19, adres e-mail: biuro@gskzbuczyn.pl

Czy Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych?
 
Tak. Inspektorem Ochrony Danych w Gminnej Spółce Komunalnej Sp. z o. o. w Zbuczynie. - wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą, w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia 2016/679 - jest Pani Ewa Borzyńska.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@gskzbuczyn.pl lub adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 
W jakim celu przetwarzane są dane osobowe?
 
Dane osobowe przetwarzane są głownie w celu realizacji zadań przez Gminną Spółkę Komunalną Sp. z o. o. na terenie gminy Zbuczyn (np. w celu odbioru odpadów komunalnych, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków). Przetwarzanie danych osobowych jest wówczas niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 

Komu ujawniane są dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać w przypadku niektórych spraw udostępnione - zgodnie z przepisami prawa - organom wskazanym w przepisach prawa, na żądanie sądu, prokuratury, policji lub jednostki kontrolującej zadania realizowane przez Gminną Spółkę Komunalną Sp. z o. o. w Zbuczynie.
Dane osobowe mogą zostać powierzone na podstawie umowy powierzenia danych podmiotom, które będą przetwarzały dane osobowe w imieniu Administratora, np. podmiotom wspomagającym Administratora w funkcjonowaniu systemów informatycznych stosowanych w GSK w Zbuczynie.
 
Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe zebrane podczas wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze będą przechowywane przez czas realizacji postępowania, a następnie w celach archiwalnych zgodnie z wewnętrznym Zarządzeniem Prezesa Zarządu Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zbuczynie dotyczącym okresu przechowywania danych osobowych.


Jakie prawa przysługują osobom, których dane zostały zebrane podczas wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Powiatowym Inspektorze Nadzoru Budowlanego w Siedlcach?

Osobom, których dane osobowe zostały zebrane podczas wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przysługuje:

  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 
W jaki sposób można skorzystać z powyżej wymienionych praw?
 
Aby skorzystać z powyżej wymienionych praw osoba, której dane dotyczą może zwrócić się bezpośrednio do pracownika Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Zbuczynie, złożyć wniosek w formie tradycyjnej lub przesłać wniosek w formie elektronicznej poprzez ePUAP (za pomocą dostępnego na ePUAP formularza "Pismo ogólne do podmiotu publicznego").
 
Czy dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?


Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Czy dane osobowe będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania?


Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.