INFORMACJA O INSPEKTORZE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem Ochrony Danych w Gminnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. w Zbuczynie jest Pani Ewa Borzyńska, z którą można kontaktować się poprzez adres e-mail: iod@gskzbuczyn.pl lub pisząc na adres siedziby Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Zbuczynie: ul. Starowiejska 104, 08-106 Zbuczyn.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  oraz przepisów krajowych.


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


  1) Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana prośby bądź zawarcia i realizacji umowy.

  2) W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;

  b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;

  c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;

  d. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;

  e. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia;

  f. cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona, co w konsekwencji skutkuje usunięciem Pani/Pana danych.

  3) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

  4) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – przesyłanie stanu wodomierzy


  W związku z realizacją postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Zbuczynie reprezentowana przez Prezesa Zarządu, dane kontaktowe: ul. Starowiejska 104, 08-106 Zbuczyn, tel.: 25 785 50 19, e-mail: biuro@gskzbuczyn.pl

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który jest dostępny pod adresem e-mail: iod@gskzbuczyn.pl

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
   w zw. z art. 6 ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

  4. Administrator może powierzyć Pani/Pana dane innym instytucjom lub podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane umowy powierzenia danych.

  5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Gminną Spółkę Komunalną Sp. z o.o.
   z siedzibą w Zbuczynie będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane, a po jego upływie przez okres wskazany przepisami prawa,
   w szczególności przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
   i archiwach oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
   w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
   w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

  6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

  7. Na niezgodne z prawem przetwarzanie przez Gminną Spółkę Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Zbuczynie Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  8. Przetwarzanie danych osobowych u Administratora Danych oraz podanie danych osobowych jest obowiązkowe, niezbędne do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

  9. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym
   w formie profilowania. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.