Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego

pn.: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ”.

znak postępowania GSK.271.01.2021Sprawozdanie z badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi OL-LBW.6211.1342/z-1344/z.2021


INFORMACJA

Informacja dotycząca zakazu wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Więcej Informacji w załączniku.

W związku z epidemią Covid-19 Gminna Spółka Komunalna udostępnia rachunek bankowy do opłat za wodę i/lub ścieki 

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o.
z siedzibą w Zbuczynie
ul. Starowiejska 104
08-106 Zbuczyn

81 9198 0003 0000 2899 2000 0020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot.: przetargu
nieograniczonego, numer sprawy: GSK.271.01.2020, nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej.

Więcej informacji w załączniku

Informacja z sesji otwarcia ofert dot. przetargu na "Zakup energii elektrycznej"

Treść w załączniku