INFORMACJA O INSPEKTORZE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem ochrony danych w Gminnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. w Zbuczynie jest Pani Paulina Skrouba dostępna pod adresem e-mail: iod@gskzbuczyn.pl

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  oraz przepisów krajowych.


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


  7)       Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana prośby bądź zawarcia i realizacji umowy.

  8)       W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  a.       dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;

  b.     sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;

  c.       usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;

  d.     ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;

  e.       wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia;

  f.       cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona, co w konsekwencji skutkuje usunięciem Pani/Pana danych.

  9)       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

  10)   Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.