INFORMACJA O INSPEKTORZE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem ochrony danych w Gminnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. w Zbuczynie jest Pani Paulina Skrouba dostępna pod adresem e-mail: iod@gskzbuczyn.pl

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  oraz przepisów krajowych.


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1)       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Spółka Komunalna
Sp. z o.o. w Zbuczynie reprezentowana przez Prezesa Zarządu ul. Starowiejska 104,
08-106 Zbuczyn, tel.: 25 785 50 19, e-mail: biuro@gskzbuczyn.pl

2)       Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie na adres Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Zbuczynie oraz za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gskzbuczyn.pl

3)       Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w celu wypełnienia obowiązków określonych przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z zawarciem i realizacją umowy. Podstawą przetwarzania danych kontaktowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pani/Pana zgoda. Przetwarzanie danych kontaktowych ma na celu ułatwić kontakt z Panią/Panem.

4)       Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.

5)       Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.

6)       W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

    1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
    2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;

7)       Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana prośby bądź zawarcia i realizacji umowy.

8)       W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a.       dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;

b.     sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;

c.       usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;

d.     ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;

e.       wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia;

f.       cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona, co w konsekwencji skutkuje usunięciem Pani/Pana danych.

9)       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10)   Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.